برای مشاهده طرح دوره بر روی عنوان درس کلیک نمائید.

برنامه نیمسال : دوم سال تحصیلی: 1402-1401 دانشجویان رشته : رادیولوژی نیمسال  اول  ورودی : 1401

 

ردیف

نام دروس

تعداد واحد

شماره درس

گروه

نام استاد

نظری

عملی

کل

1

آناتومی 2

5/1

5/0

2

4122708

1

ابراهیم نوری

2

فیزیک عمومی

3

-

3

4122701

1

محبوبه معصوم بیگی

3

زبان انگلیسی

3

-

3

9999902

12

نادر عالیشان

4

روش پرتونگاری 1

3

-

3

4122721

1

مهدیه افخمی

5

فیزیک پرتوها

3

-

3

4122719

1

محمد حق پرست

6

تربیت بدنی 2

-

1

1

9999911

12

13

الیزا بصیریان

علیرضا احترامی

7

اصطلاحات پزشکی در رادیولوژی

1

-

1

4122717

1

نسرین داوری

8

انقلاب اسلامی ایران

2

-

2

9999912

9

همت بدرآبادی

9

ثبت و نمایش تصاویر پزشکی

2

-

2

4122718

1

داریوش واحدی

10

اصول و مبانی مدیریت خطر حوادث و بلایا

2

-

2

 

1

مجازی

جمع واحد

22

 

 

برنامه نیمسال : دوم سال تحصیلی: 1402-1401 دانشجویان رشته : رادیولوژی نیمسال  اول  ورودی : 1400

 

ردیف

نام دروس

تعداد واحد

شماره درس

گروه

نام استاد

نظری

عملی

کل

1

کارآموزی بیمارستانی 2

-

2

2

4122744

1

نفیسه اشکالی-حسن رهنما

2

روش پرتونگاری 3

2

-

2

4122723

1

نفیسه اشکالی

3

سمینار 1

2

-

2

4122741

1

محبوبه معصوم بیگی

4

بیماری شناسی

2

-

2

4122724

1

نسیم فیضی

5

اندیشه اسلامی 2

2

-

2

9999905

10

محمد نجاتی

6

دانش خانواده و جمعیت

2

-

2

9999913

9

8

مجتبی دهقان

7

رادیوبیولوژی

2

-

2

4122726

1

رضا افضلی پور

8

ریاضیات

2

-

2

4122703

1

مریم رضایی

9

مراقبت از بیمار در بخش تصویر برداری پزشکی

1

1

2

4122725

1

مصطفی غریبی

10

آناتومی مقطعی

3

-

3

4122733

1

جواد مهاجر انصاری

جمع واحد

20

 

 

برنامه نیمسال : دوم سال تحصیلی: 1402-1401 دانشجویان رشته : رادیولوژی نیمسال  اول  ورودی : 99

 

ردیف

نام دروس

تعداد واحد

شماره درس

گروه

نام استاد

نظری

عملی

کل

1

ارزیابی تصاویر پزشکی 2

2

-

2

4122730

1

فروغ جمیل

2

کارآموزی بیمارستانی 4

-

2

2

4122746

1

نفیسه اشکالی-حسن رهنما-آرزو غنی زاده

3

تعمیرات و نگهداری مقدماتی دستگاههای رادیولوژی

5/1

5/0

2

4122740

1

حمیدرضا ایرج پور

4

تکنیک و جنبه های بالینی MRI

2

-

2

4122737

1

رحیم زارع پور

5

تکنیک ها و جنبه های توموگرافی کامپیوتری سی تی اسکن

2

-

2

4122735

1

ابراهیم نوری

6

تصویر برداری با امواج فراصوتی در پزشکی

3

-

3

4122731

1

محبوبه معصوم بیگی

7

تفسیر موضوعی قرآن

2

-

2

9999907

11

علی رئیسی

8

تضمین QA  و کنترل کیفی QCروش های تصویر برداری پزشکی

2

1

3

4122738

1

رضا افضلی پور

9

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

2

-

2

9999908

9

جوادبیژنی

جمع واحد

20

 

 

برنامه نیمسال : دوم سال تحصیلی: 1402-1401 دانشجویان رشته : رادیولوژی نیمسال  اول  ورودی : 98

 

ردیف

نام دروس

تعداد واحد

شماره درس

گروه

نام استاد

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

نظری

عملی

کل

1

کارآموزی در عرصه 3

روش های پرتونگاری اختصاصی

-

4

4

4122749

1

محمد حق پرست-ابراهیم نوری-منصور کارگر-زهرا چاور-    رحیم زارع پور-علی جامجور

-

-

2

کارآموزی در عرصه 4

سونوگرافی پزشکی

-

4

4

4122750

1

محمد حق پرست-ابراهیم نوری-منصور کارگر-زهرا چاور-    رحیم زارع پور-علی جامجور

-

-

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع واحد

8

 

 

برنامه نیمسال : دوم سال تحصیلی: 1402-1401 دانشجویان رشته : ناپیوسته رادیولوژی نیمسال  دوم  ورودی : 1401

 

ردیف

نام دروس

تعداد واحد

شماره درس

گروه

نام استاد

ساعت امتحان

نظری

عملی

کل

1

بیماری شناسی

2

-

2

6022107

1

یعقوب آشوری تازیانی

10

2

آشنایی با فناوری نوین اطلاعات

1

1

2

6022104

1

حسام الدین کمال زاده

10

3

آناتومی مقطعی

3

-

3

6022111

1

ابراهیم نوری

10

4

فیزیک پرتوشناسی تشخیصی

2

-

2

6022108

1

مهدیه افخمی-محبوبه معصوم بیگی

10

5

زبان تخصصی

2

-

2

6022103

1

نادر عالیشان

8

6

ریاضیات پایه

2

-

2

6022101

1

مریم رضایی

10

7

روش پرتونگاری اختصاصی

2

-

2

6022110

1

علی  جام جور

10

8

تربیت بدنی 2

-

1

1

8888802

2

3

الیزا بصیریان خواهران

علیرضا  احترامی برادران

10

9

انقلاب اسلامی ایران

2

-

2

9999912

8

همت بدرآبادی

10

10

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

2

-

2

9999908

9

جواد بیژنی

10

جمع واحد

20

 

 

برنامه نیمسال : دوم  سال تحصیلی: 1402-1401 دانشجویان رشته : ناپیوسته رادیولوژی نیمسال  دوم  ورودی : 1400

 

ردیف

نام دروس

تعداد واحد

شماره درس

گروه

نام استاد

نظری

عملی

کل

1

تضمین و کنترل کیفی روش های تصویر برداری پزشکی

2

1

3

6022118

1

رضا افضلی پور

2

ارزیابی تصاویر پزشکی 2

2

-

2

6022113

1

فروغ جمیل

3

رادیوبیولوژی

2

-

2

6022109

1

رضا افضلی پور

4

دانش خانواده  و جمعیت

2

-

2

9999913

8

9

مجتبی دهقان

5

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

2

-

2

9999909

6

سید حسین میر خلیلی

6

دوزیمتری پرتوهای یونیزان

2

-

2

6022114

1

محمد حق پرست

7

سمینار

-

1

1

6022120

1

مهدیه افخمی

8

آمار

1

-

1

6022102

1

سعید حسینی

9

مدیریت بیمارستانی ورفتار سازمانی

2

-

2

6022106

1

ایمان میریان

جمع واحد

18