صفحه اصلی > تحصیلات تکمیلی > اعضای شورای تحصیلات تکمیلی 

اعضای شورای تحصیلات تکمیلی

  • دکتر مهربان شاهی(رئیس دانشکده)رئیس شورای تحصیلات تکمیلی
  • دکتر افسانه کرمستجی(معاون آموزشی دانشکده)
  • دکتر رضا افضلی پور(معاون پژوهشی دانشکده)
  • دکتر فرید خرمی(مدیر گروه فناوری اطلاعات سلامت)
  • دکتر مجید ترماحی(مدیر گروه علوم آزمایشگاهی)
  • دکتر نادر عالیشان(مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده)
  • منیره شاهین زاده(مسئول آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده)
  • حجت اله سالاری(کارشناس آموزش دانشکده)