برای مشاهده طرح دوره بر روی عنوان درس کلیک نمائید.

برنامه نیمسال : اول  سال تحصیلی: 1402-1401 دانشجویان رشته : رادیولوژی نیمسال  اول  ورودی : 1401

ردیف

نام دروس

تعداد واحد

شماره درس

گروه

نام استاد

نظری

عملی

کل

1

زبان پیش دانشگاهی

2

-

2

9999901

7

نادر عالیشان

2

فیزیک پیش دانشگاهی

2

-

2

4122751

1

محبوبه معصوم بیگی

3

فیزیولوژی

1/5

0/5

2

4122709

1

اسماعیل غنی

4

آناتومی (1)

1/5

0/5

2

4122706

1

الیاس کارگر-زین العابدین شریفیان

5

آیین زندگی

2

-

2

9999906

7

مسلم حیدرزاده

6

زیست شناسی سلولی

2

-

2

4122710

1

خدیجه احمدی

7

آشنایی با فناوری نوین اطلاعات

1

1

2

4122712

1

زهرا مستانه

8

تربیت بدنی(1)

-

1

1

9999910

11

12

الیزا بصیریان  خواهران

علیرضا احترامی برادران

9

اخلاق حرفه ای

1

-

1

4122714

1

رضا افضلی پور محمد حق پرست

10

ادبیات فارسی

3

-

3

9999903

7

نصرت الله مجیدی

11

بهداشت عمومی

1

-

1

4122702

1

عارف فقیه

جمع واحد

20

 

برنامه نیمسال : اول سال تحصیلی: 1402-1401 دانشجویان رشته : رادیولوژی نیمسال  اول  ورودی : 1400

ردیف

نام دروس

تعداد واحد

شماره درس

گروه

نام استاد

نظری

عملی

کل

1

فیزیک پرتو شناسی تشخیصی

3

-

3

4122720

1

مهدیه افخمی

2

روش پرتونگاری 2

3

-

3

4122722

1

مهدیه افخمی

3

کارآموزی (1)

-

2

2

4122743

1

رضا افضلی پور-مهدیه افخمی-محمد حق پرست

4

آناتومی3

1/5

0/5

2

4122713

1

زین العابدین شریفیان

5

کاربرد رایانه در فناوری تصویر برداری پزشکی

1

1

2

4122715

1

فواد جهاندیده

6

آسیب شناسی عمومی

2

-

2

4122704

1

طوبی عباسی

7

آشنایی با ساختمان و ویژگی های مواد کنتراست زا در تصویر برداری پزشکی

2

-

2

4122727

1

ابراهیم نوری

8

اندیشه اسلامی (1)

2

-

2

9999904

7

محمد نجاتی

9

زبان تخصصی

2

-

2

4122707

1

نادر عالیشان

جمع واحد

20

 

 

برنامه نیمسال : اول  سال تحصیلی: 1402-1401  دانشجویان رشته : رادیولوژی  نیمسال  اول  ورودی : 99

ردیف

نام دروس

تعداد واحد

شماره درس

گروه

نام استاد

نظری

عملی

کل

1

روش پرتو نگاری اختصاصی

2

-

2

4122728

1

رضا افضلی پور

2

دوزیمتری پرتوهای یونیزان

1/5

0/5

2

4122732

1

محمد حق پرست

3

اصول فیزیکی سیستم های تومو گرافی کامپیوتری (سی تی اسکن)

2

-

2

4122734

1

محمد حق پرست

4

حفاظت در برابر پرتوهای یونیزان در بخش پرتوشناسی تشخیصی

2

-

2

4122739

1

محبوبه معصوم بیگی

5

اصول فیزیکی سیستم های تصویر برداری MRI

2

-

2

4122736

1

محبوبه معصوم بیگی

6

کار آموزی (3)

-

2

2

4122745

1

رضا افضلی پور-مهدیه افخمی-محمد حق پرست

7

سمینار(2)

1

-

1

4122742

1

رضا افضلی پور-مهدیه افخمی-محمد حق پرست

8

مدیریت بیمارستانی و رفتار سازمانی

2

-

2

4122716

1

سید ایمان میریان

9

ارزیابی تصاویر پزشکی (1)

2

-

2

4122729

1

ابراهیم نوری

10

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

2

-

2

9999909

6

جواد بیژنی

11

آمار

1

-

1

4122705

1

سعید حسینی

جمع واحد

20

 

 

برنامه نیمسال : اول سال تحصیلی: 1402-1401 دانشجویان رشته :رادیولوژی   نیمسال  اول  ورودی : 98

ردیف

نام دروس

تعداد واحد

شماره درس

گروه

نام استاد

نظری

عملی

کل

1

کارآموزی در عرصه CT

-

4

4

4122747

1

رضا افضلی پور-مهدیه افخمی-محمد حق پرست-ابراهیم نوری-منصور کارگر-رحیم زارع پور-زهرا چاور

2

کارآموزی در عرصه  2  MRI

-

4

4

4122748

1

رضا افضلی پور-مهدیه افخمی-محمد حق پرست-ابراهیم نوری-منصور کارگر-رحیم زارع پور-زهرا چاور

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع واحد

8

 

 

برنامه نیمسال : اول سال تحصیلی: 1402-1401دانشجویان رشته : ناپیوسته رادیولوژی نیمسال  دوم  ورودی : 1400

ردیف

نام دروس

تعداد واحد

شماره درس

گروه

نام استاد

نظری

عملی

کل

1

کاربرد رایانه در تصویر برداری پزشکی

1

1

2

6022105

1

طیبه بنی اسدی

2

اصول فیزیکی ، تکنیکها و جنبه های بالینی (سی تی اسکن)

3

-

3

6022116

1

محمد حق پرست -  ابراهیم نوری

3

اصول فیزیکی ، تکنیکها و جنبه های بالینی سیستم های تصویربرداری (MRI)

3

-

3

6022117

1

محبوبه معصوم بیگی  رحیم زارع پور

4

تصویر برداری با امواج فراصوتی پزشکی

3

-

3

6022115

1

محمد حق پرست

5

تعمیرات و نگهداری مقدماتی دستگاههای رادیولوژی

1/5

0/5

2

6022119

1

حمیدرضا ایرج پور

6

اندیشه اسلامی 2

2

-

2

8888801

1

علیرضا زمانی

7

ارزیابی تصاویر پزشکی 1

2

-

2

6022112

1

ابراهیم نوری

8

تفسیر موضوعی قرآن

2

-

2

9999907

4

علی رئیسی

جمع واحد

19

 

  

برنامه نیمسال : اول  سال تحصیلی: 1402-1401 دانشجویان رشته : ناپیوسته رادیولوژی نیمسال  دوم  ورودی : 99

ردیف

نام دروس

تعداد واحد

شماره درس

گروه

نام استاد

نظری

عملی

کل

1

کارآموزی در عرصه 3 ( روش های پرتونگاری اختصاصی)

-

3

3

6022123

1

رضا افضلی پور-مهدیه افخمی-محمد حق پرست-ابراهیم نوری-منصور کارگر-رحیم زارع پور-زهرا چاور

2

کارآموزی در عرصه 4 ( سونوگرافی پزشکی)

-

3

3

6022124

1

رضا افضلی پور-مهدیه افخمی-محمد حق پرست-ابراهیم نوری-منصور کارگر-رحیم زارع پور-زهرا چاور

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

جمع واحد

 6