نام و نام خانوادگی        برنامه هفتگی           سی وی  آدرس و پست الکترونیک              googlescholar  عکس
دکتر محمد حق پرست                              
دکتر رضا افضلی پور                 
خانم مهدیه افخمی                  
دکتر محبوبه معصوم بیگی