برای مشاهده طرح دوره  بر روی نام درس کلیک نمائید.

برنامه نیمسال : اول  سال تحصیلی: 1402-1401 دانشجویان رشته : علوم آزمایشگاهی نیمسال  اول  ورودی : 1401

ردیف

نام دروس

تعداد واحد

شماره درس

گروه

نام استاد

نظری

عملی

کل

1

شیمی پیش دانشگاهی

2

-

2

4322460

1

محمد برزویی

2

زبان پیش دانشگاهی

2

-

2

9999901

8

نادر عالیشان

3

شیمی عمومی

2

-

2

4322101

1

امید رحمانیان

4

روانشناسی

2

-

2

4322114

1

شعله نمازی

5

آناتومی

5/1

5/0

2

4322104

1

جواد مهاجر انصاری

6

فارسی

3

-

3

9999903

8

نصرت الله مجیدی

7

مقدمات آزمایشگاه

5/0

5/0

1

4322103

1

مرضیه نوروزیان

8

آیین زندگی

2

-

2

9999906

8

مسلم حیدرزاده

9

فوریتهای پزشکی

75/0

25/0

1

4322117

1

حمیدرضا میری

10

کامپیوتر

5/1

5/0

2

4322115

1

حسام الدین کمال زاده

11

آزمایشگاه شیمی عمومی

-

1

1

4322102

1

امید رحمانیان

جمع واحد

20

 

 

برنامه نیمسال : اول  سال تحصیلی: 1402-1401 دانشجویان رشته : علوم آزمایشگاهی نیمسال  اول  ورودی : 1400

ردیف

نام دروس

تعداد واحد

شماره درس

گروه

نام استاد

نظری

عملی

کل

1

بیوشیمی پزشکی 1

2

-

2

4322118

1

ناهید داودیان

2

آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی 1

-

1

1

4322119

1

ناهید داودیان

3

اندیشه اسلامی 1

2

-

2

9999904

8

محمد نجاتی

4

انگل شناسی 1 (کرمها)

2

-

2

4322122

1

خجسته شریفی

5

آزمایشگاه انگل شناسی 1 (کرمها)

-

1

1

4322123

1

خجسته شریفی

6

خون شناسی 1

3

-

3

4322127

1

مجید ترماحی

7

آزمایشگاه خون شناسی 1

-

2

2

4322128

1

مجید ترماحی

8

میکروبشناسی عمومی

2

-

2

4322120

1

افسانه کرمستجی

9

آزمایشگاه میکروبشناسی عمومی

-

1

1

4322121

1

افسانه کرمستجی

10

کارآموزی 1

-

2

2

4322157

1

خجسته شریفی-افسانه کرمستجی-مجید ترماحی-مرضیه نوروزیان-خدیجه احمدی

جمع واحد

18

 

 

برنامه نیمسال : اول  سال تحصیلی: 1402-1401 دانشجویان رشته :علوم آزمایشگاهی نیمسال  اول  ورودی : 99

ردیف

نام دروس

تعداد واحد

شماره درس

گروه

نام استاد

نظری

عملی

کل

1

ایمنی شناسی پزشکی 2

1

-

1

4322137

1

افشین سمیعی

2

آزمایشگاه ایمنی شناسی پزشکی 2

-

1

1

4322138

1

مرضیه نوروزیان

3

هورمون شناسی

1

-

1

4322445

1

ناهید داودیان

4

آسیب شناسی عمومی

2

-

2

4322131

1

طوبی عباسی

5

آزمایشگاه آسیب شناسی عمومی

-

1

1

 

1

طوبی عباسی

6

متون انگلیسی و ترمینولوژی

2

-

2

4322139

1

نادر عالیشان

7

ژنتیک پزشکی

2

-

2

4322154

1

پگاه موسوی

8

باکتری شناسی پزشکی

2

-

2

4322148

1

افسانه کرمستجی

9

آزمایشگاه باکتری شناسی پزشکی

-

2

2

4322149

1

افسانه کرمستجی

10

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

2

-

2

9999909

5

جواد بیژنی

11

کارگاه پدافند غیر عامل

1 روز

5 ساعت

-

 

1

متعاقبا اعلام می گردد

12

کارگاه کارآفرینی

1 روز

5 ساعت

-

 

1

متعاقبا اعلام می گردد

جمع واحد

16

 

  

برنامه نیمسال : اول سال تحصیلی: 1402-1401  دانشجویان رشته :علوم آزمایشگاهی نیمسال  اول  ورودی : 98

ردیف

نام دروس

تعداد واحد

شماره درس

گروه

نام استاد

نظری

عملی

کل

1

کار آموزی در عرصه 1

-

10

10

4322462

1

خجسته شریفی-افسانه کرمستجی-مجید ترماحی-مرضیه نوروزیان-خدیجه احمدی

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

جمع واحد

10

 

 

برنامه نیمسال : اول سال تحصیلی: 1402-1401  دانشجویان رشته :علوم آزمایشگاهی ناپیوسته نیمسال  دوم ورودی : 1400

ردیف

نام دروس

تعداد واحد

شماره درس

گروه

نام استاد

نظری

عملی

کل

1

قارچ شناسی پزشکی 2

1

-

1

4922111

1

الهه ساسانی

2

آزمایشگاه قارچ شناسی پزشکی 2

-

1

1

4922112

1

الهه ساسانی

3

اندیشه اسلامی 2

2

-

2

8888801

1

علیرضا زمانی

4

خون شناسی 2

3

-

3

4922117

1

مجید ترماحی

5

آزمایشگاه خون شناسی 2

-

5/1

5/1

4922118

1

مجید ترماحی

6

اصول مدیریت و قوانین آزمایشگاه

1

-

1

4922128

1

آزیتا مشهدی ابوالقاسم

7

روش های کنترل کیفی در آزمایشگاه بالینی

1

-

1

4922129

1

مجید ترماحی

8

اصول فنی ونگهداری تجهیزات آزمایشگاهی

1

-

1

4922127

1

مرضیه نوروزیان

9

بهداشت عمومی اپیدمیولوژی

2

-

2

4922102

1

هادی یوسفی - عارف فقیه

10

ژنتیک

1

-

1

4922126

1

پگاه موسوی

11

دانش خانواده  و جمعیت

2

-

2

9999913

9

مسلم حیدرزاده

12

هورمون شناسی

1

-

1

4922121

1

ناهید داودیان

13

آزمایشگاه هورمون شناسی

-

1

1

4922122

1

ناهید داودیان

14

ویروس شناسی پزشکی

1

-

1

4922115

1

حامد گوکلانی

15

آزمایشگاه ویروس شناسی پزشکی

-

5/0

5/0

4922116

1

حامد گوکلانی

جمع واحد

20

 

  

برنامه نیمسال : اول سال تحصیلی: 1402-1401 دانشجویان رشته :علوم آزمایشگاهی ناپیوسته نیمسال  اول  ورودی : 99

ردیف

نام دروس

تعداد واحد

شماره درس

گروه

نام استاد

نظری

عملی

کل

1

کار آموزی در عرصه

-

12

12

4922135

1

خجسته شریفی-افسانه کرمستجی-مجید ترماحی-مرضیه نوروزیان-خدیجه احمدی

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

جمع واحد

12