اهداف و شرح وظایف:

-           اجرای طرح استاد مشاور در دانشکده

-           تنظیم شرح وظائف مدیران گروههای آموزشی دانشکده

-           برگزاری ژورنال کلاب هفتگی و کنفرانس ماهیانه در دانشکده

-           اجرای طرح آنالیز سئوالات امتحانی

-           تشکیل هسته استعدادهای درخشان و نظارت بر عملکرد آنها

-           راند و بازدید بالینی از مراکز درمانی و بخشهائی که دانشجویان کارآموزی دارند.

-           پیگیری و مشاوره امور آموزشی و تحصیلی دانشجویان بصورت موردی

-           بررسی و پیگیری امور مربوط به تقاضای دانشجویان در خصوص انتقال ، میهمان ، انصراف از تحصیل و اخراج بر اساس ضوابط آموزشی موجود

-           بررسی لازم در امر نیاز سنجی کادر آموزشی جهت اعلام نیاز به معاونت آموزشی دانشگاه

-           بررسی و ارسال نتایج نهائی ظرفیت پذیرش دانشجویان رشته های مختلف موجود در دانشکده به دانشگاه

-           نظارت بر تامین نیازهای آموزشی دانشکده های اقماری و سایر دانشکده ها از طریق هماهنگی مسئولین برنامه ها

-           نظارت بر حضور و غیاب اساتید دانشکده و تذکرات مورد لزوم

-           دریافت بخشنامه ، دستورالعمل و طرح در شورای آموزشی پرستاری و مامائی دانشکده و انجام اقدامات ضروری و ارسال پاسخهای ضروری مربوطه

-           نظارت بر حسن اجرای مقررات و ضوابط آموزشی دانشگاهی در دانشکده

-           برگزاری جلسات مستمر با دانشجویان رشته های مختلف جهت رسیدگی به امور آموزش و تحصیلی آنان

-           حضور در جلسات نقل و انتقالات دانشجویان در تابستان

-           نظارت بر حسن اجرای امتحانات میان ترم و پایان ترم

-           نظارت بر حسن اجرای روند ثبت نام دانشجویان

-           شرکت در شورای مدیران بیمارستانها جهت بحث و بررسی مشکلات بالینی

-           پیگیری امور مربوط به برگزاری هفته سلامت و روز معرفی دانشگاه

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.