آدرس دانشکده پرستاری مامایی و پیراپزشکی هرمزگان:

بندرعباس، رسالت جنوبی، جنب انبار مخابرات، دانشکده پرستاری مامایی و پیراپزشکی

 

مرکز تلفن: 33666367-076

دفتر آموزش: 33685230-076

دفتر ریاست: 33666365-076   و 33670723-076

فکس: 33670724-076

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.