(برای مشاهده سرفصل درس بر روی عنوان درس مورد نظر کلیک کنید.)

کد درس

عنوان درس

کد درس

 عنوان درس

 01

ریاضی

15

مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی

02 

پرونده الکترونیک سلامت

16

مدیریت سیستم های اطلاعات بهداشتی درمانی

03 

فناوری اطلاعات سلامت

17

ارزیابی سیستم های بهداشتی درمانی

04 

سیستم های طبقه بندی تخصص و نامگذاری بین المللی

18

کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت

05 

ساختمان داده ها و برنامه نویسی کامپیوتر

19

فناوری ارتباطات بهداشتی

06 

مدیریت اطلاعات سلامت 1

20

سمینار تحقیق

07 

مدیریت اطلاعات سلامت 2

21

پایان نامه

08 

شبکه کامپیوتر و امنیت سیستم ها

22

مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

09 

کیفیت داده ها و سیستم اطلاعات سلامت

23

استفاده از کامپیوتر در آنالیز داده ها

10 

سیستم های اطلاعات بهداشتی و درمانی

24

تئوری های مدیریت

11 

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

25

زبان انگلیسی پیشرفته

12 

آمار حیاتی پیشرفته

26

اقتصاد بهداشت

13 

روش تحقیق در علوم بهداشتی

27

انفورماتیک پزشکی

14 

سیستم های طبقه بندی و نام گذاری اطلاعات در نظام سلامت

   

برای مشاهده سر فصل دروس پایه و اختصاصی مقطع کارشناسی ارشد کلیک نمائید.