شرح وظایف معاون پژوهشی  

 1.     اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور پژوهشی و فناوری، ارتباط با صنعت و جامعه، کتابخانه و بانکهای اطلاعاتی دانشکده مطابق با مصوبات ، مقررات و آئین نامه های مربوطه
 2.     تهیه برنامه  پژوهشی دانشکده و ارائه اهداف و تعیین اولویت های پژوهشی برای طرح در شورای پژوهشی دانشکده
 3.     بررسی ، ارزیابی و ارزشیابی فعالیت های پژوهشی دانشکده در چارچوب برنامه های استراتژیک دانشگاه و دانشکده
 4.     نیاز سنجی در حوزه های مختلف پژوهشی مرتبط و پیگیری اجرای آن ها
 5.     توسعه ، تقویت و هدایت طرح های پژوهشی مصوب با اولویت پژوهش های کاربردی هدفمند و مبتنی بر برنامه های استراتژیک دانشگاه و دانشکده
 6.     برنامه ریزی جهت استفاده اعضای هیأت علمی از فرصتهای مطالعاتی داخل و خارج از کشوربرابر ضوابط مصوب
 7.     برنامه ریزی به منظور ارتقاء و افزایش سطح همکاری های علمی بین دانشگاهی و بین المللی
 8.     برنامه ریزی و اجرای برنامه های ترویجی و آ»وزشی، نشست های تخصصی پژوهشی و همایش های علمی در راستای نیازهای محققین 
 9.     توجه و پیگیری اجرایی طرح های نوآورانه در حوزه علوم بهداشتی
 10.     تشکیل جلسات شورای پژوهشی دانشکده و نظارت و پیگیری مصوبات شورا
 11.     نظارت بر اجرای کلیه پایان نامه های دانشجویی تحصیلات تکمیلی در دانشکده
 12.    همکاری با مؤسسات علمی معتبر در اجرای دوره های کوتاه مدت پژوهشی
 13.  

 

 • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.