برای مشاهده طرح درس بر روی عنوان درس کلیک نمائید                                          

                                                                          برنامه نیمسالاول سال تحصیلی: 1402-1401 دانشجویان رشته  فناوری اطلاعات سلامت نیمسال  اول  ورودی : 1401

ردیف

نام دروس

تعداد واحد

شماره درس

گروه

نام استاد

نظری

عملی

کل

1

فیزیولوژی

3

-

3

4822201

1

اسماعیل غنی

2

ریاضیات پایه

2

-

2

4822205

1

مریم رضایی سرخایی

3

مدیریت اطلاعات سلامت (1)

2

-

2

4822227

1

زهرا مستانه

4

آیین زندگی

2

-

2

9999906

6

مسلم حیدرزاده

5

زبان پیش دانشگاهی

2

-

2

9999901

6

نادر عالیشان

6

تربیت بدنی(1)

-

1

1

9999910

11

12

الیزا بصیریان خواهران

علیرضا احترامی برادران

7

مبانی کامپیوتر

5/0

5/0

1

4822208

1

فرید خرمی-مهربان شاهی

8

آزمایشگاه مبانی کامپیوتر

-

1

1

4822209

1

فرید خرمی

9

ادبیات فارسی

3

-

3

9999903

6

نصرت الله مجیدی

جمع واحد

17

 

 

             برنامه نیمسالاول سال تحصیلی: 1402-1401 دانشجویان رشته : فناوری اطلاعات سلامت نیمسال  اول  ورودی : 1400

ردیف

نام دروس

تعداد واحد

شماره درس

گروه

نام استاد

نظری

عملی

کل

1

آمار حیاتی استنباطی

5/1

5/0

2

4822218

1

الهام بوشهری

2

زبان اختصاصی HIT

3

-

3

4822219

1

نادر عالیشان

3

اندیشه اسلامی (1)

2

-

2

9999904

8

محمد نجاتی

4

تربیت بدنی 2

-

1

1

9999911

10

الیزا بصیریان خواهران

5

اصطلاحات پزشکی 2

2

-

2

4822213

1

سمیه داودی

6

بیماری شناسی (1)

2

-

2

4822214

1

یعقوب آشوری

7

آشنایی با عوامل بیماری زا

2

-

2

4822203

1

الهه ساسانی-خجسته شریفی-افسانه کرمستجی-حامد گوکلانی

8

برنامه نویسی مقدماتی

1

5/0

5/1

4822237

1

حسام الدین کمال زاده

9

آزمایشگاه برنامه نویسی مقدماتی

-

5/0

5/0

4822238

1

حسام الدین کمال زاده

جمع واحد

16

 

 

                                          برنامه نیمسالاول سال تحصیلی: 1402-1401 دانشجویان رشته : فناوری اطلاعات سلامت نیمسال  اول  ورودی : 99

ردیف

نام دروس

تعداد واحد

شماره درس

گروه

نام استاد

نظری

عملی

کل

1

آزمایشگاه کاربرد سیستم های اطلاعات سلامت

-

1

1

4822249

1

طیبه بنی اسدی-فرید خرمی

2

کاربرد سیستمهای اطلاعات سلامت

2

-

2

4822248

1

محمد حسین حیوی

3

کارآموزی کاربرد سیستم های اطلاعات سلامت

-

1

1

4822256

1

طیبه بنی اسدی-فرید خرمی

4

شاخصها و تحلیل داده های سلامت

2

-

2

4822221

1

فرید خرمی

5

کارآموزی شاخصها و تحلیل داده های سلامت

-

1

1

4822254

1

فرید خرمی

6

کدگذاری بیماریها 2

1

1

2

4822230

1

سمیه داودی

7

برنامه نویسی پیشرفته

1

5/0

5/1

4822240

1

طیبه بنی اسدی

8

آزمایشگاه برنامه نویسی پیشرفته

-

5/0

5/0

4822241

1

طیبه بنی اسدی

9

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

2

-

2

9999909

5

جواد بیژنی

10

داروشناسی

2

-

2

4822204

1

محمود امیدی

11

بیماری شناسی 3

2

-

2

4822216

1

یعقوب آشوری

جمع واحد

17

 

 

                                           برنامه نیمسالاول سال تحصیلی: 1402-1401 دانشجویان رشته : فناوری اطلاعات سلامت نیمسال  اول  ورودی : 98

ردیف

نام دروس

تعداد واحد

شماره درس

گروه

نام استاد

نظری

عملی

کل

1

رسیدگی و محاسبه اسناد بیمه بیمارستانی

1

1

2

4822224

1

مهدیه عابدینی

2

رسیدگی و محاسبه اسناد بیمه سرپایی و پاراکلینیک

1

1

2

4822225

1

مهدیه عابدینی

3

دانش خانواده و جمعیت

2

-

2

9999913

9

مسلم حیدرزاده

4

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

2

-

2

9999908

5

جواد بیژنی

5

مدیریت بهبود عملکرد در مراکز بهداشتی درمانی

2

-

2

4822223

1

علی موصلی

6

پروژه تحقیق

-

2

2

4822252

1

مهربان شاهی-نسرین داوری-فرید خرمی-نادر عالیشان-محمدحسین حیوی-سمیه داودی-زهرا مستانه

7

نحوه نظارت و بازرسی از مراکز درمانی

5/0

5/0

1

4822226

1

علی موصلی

8

طبقه بندی های بین المللی تخصصی

1

1

2

4822233

1

محمد حسین حیوی

9

تحلیل و نمایش داده های سلامت

1

5/0

5/1

4822250

1

فرید خرمی

10

آزمایشگاه تحلیل و نمایش داده های سلامت

-

5/0

5/0

4822251

1

فرید خرمی

جمع واحد

17

 

 

                                             برنامه نیمسالاول  سال تحصیلی: 1402-1401  دانشجویان رشته : فناوری اطلاعات سلامت نیمسال  اول  ورودی : 97 

ردیف

نام دروس

تعداد واحد

شماره درس

گروه

نام استاد

نظری

عملی

کل

1

کارآموزی در عرصه 1

-

4

4

4822146

1

محمد حسین حیوی – سمیه داودی

2

کارآموزی در عرصه 2

-

4

4

4822147

1

محمد حسین حیوی – سمیه داودی

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

جمع واحد

8