برای مشاهده طرح دوره بر روی عنوان درس کلیک نمائید.

 برنامه نیمسال : اول سال تحصیلی: 1402-1401دانشجویان رشته :ارشد فناوری اطلاعات سلامت نیمسال  دوم  ورودی : 1400

 

ردیف

نام دروس

تعداد واحد

شماره درس

گروه

نام استاد

نظری

عملی

کل

1

مدیریت سیستم های اطلاعات بهداشتی درمانی

2

-

2

8722116

1

محمد حسین حیوی

2

ارزیابی سیستم های بهداشتی درمانی

2

-

2

8722117

1

زهرا مستانه

3

فناوری ارتباطات بهداشتی

1

1

2

8722119

1

نسرین داوری

4

مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی

3

-

3

8722115

1

مهربان شاهی

5

انفورماتیک پزشکی

2

-

2

8722127

1

سمیه داودی

جمع واحد

11

 

 

     برنامه نیمسال : اول سال تحصیلی: 1402-1401  دانشجویان رشته : ارشد فناوری اطلاعات سلامت نیمسال  دوم  ورودی : 1401 

ردیف

نام دروس

تعداد واحد

شماره درس

گروه

نام استاد

نظری

عملی

کل

1

سیستم اطلاع رسانی پزشکی

5/0

5/0

1

8722111

1

نادر عالیشان

2

سیستم های اطلاعات بهداشتی درمانی

3

-

3

8722110

1

محمد حسین حیوی

3

آمار حیاتی پیشرفته

1

1

2

8722112

1

شهرام زارع

4

سیستم های طبقه بندی و نامگذاری اطلاعات در نظام سلامت

3

-

3

8722114

1

زهرا مستانه

5

روش تحقیق در علوم پزشکی

2

-

2

8722113

1

نسرین داوری

6

زبان انگلیسی پیشرفته

2

-

2

8722115

1

نادر عالیشان

جمع واحد

12