لیست اخبار صفحه :1
برگزاری نخستین جشنواره مدیریت دانش

برگزاری نخستین جشنواره مدیریت دانش

به منظور اجرا و توسعه نظام مدیریت دانش و ثبت تجربیات کارکنان دانشگاه مقرر است نخستین جشنواره مدیریت دانش در سطح استان برگزار می گردد.